Teorisyeniniz Devrimciydi

Teorisyeniniz Devrimciydi
21. Yüzyılda Marksizm ve Sosyalizm

Yordam Kitap, Ocak 2012Arka kapak yazısı:


Dünya kapitalizmi, bir kez daha, yıkıcı toplumsal sonuçlar doğuran bir bunalım döneminden geçerken, sosyal adaletsizliklere tepki gösterenlerin sesleri de giderek yükseliyor. 2011 yılında, pek çok ülkede yüz binlerin katıldığı mitingler düzenlenirken, emperyalist dünyanın merkezi olan ABD’de bile, “dünya devrimi” sloganını kullanan “Wall Street’i İşgal Et” hareketi ortaya çıktı.

Erkin Özalp, kendi deyimiyle “kapitalizmin yeniden sorgulanmakta olduğu” bir dönemde, kapitalizmi sorgulayan hareketlerin Marksizme nasıl bakması gerektiğini ve Marksizmin bu hareketlerden neler öğrenebileceğini tartışıyor.

Yazara göre, bu tartışmaları yaparken, ilk olarak, Marx’ın her şeyden önce bir “işçi sınıfı devrimcisi” olduğunun yeniden hatırlatılması gerekiyor.

Marx’ın ilk devrim modelini ve daha sonra bu modelde yaptığı değişiklikleri ele alan Özalp, “bir devrimcinin kapitalizm eleştirisi” olan Kapital’in bazı temel tezlerini sunduktan ve 21. yüzyılda devrim mücadelesi yürütenlerin Sovyetler Birliği deneyimine nasıl yaklaşması gerektiğini ele aldıktan sonra, bu deneyimin aşılmasını da sağlayacak olan yeni dönem olanakları üzerinde duruyor.

Son bölümde özellikle Türkiye solunun güncel siyasal görevlerini tartışan yazar, kitabın hedefini, tek cümleyle, şöyle özetliyor: “21. yüzyılda, Marx’ın öngördüğü gibi kitlelerin eseri olacak ve insanların kendi kendilerini yönetmelerini sağlayacak olan devrimlerin yolunun nasıl açılabileceği tartışmasına katkıda bulunmak”.

Satın almak için tıklayın

E-kitap olarak (PDF) indirebilirsiniz:

indirin

14 Şubat 2019'da buradan indirme sayısı: 2224 üzeri (indirmelerin tümü kayıtlı değil)


Teorisyeniniz Devrimciydi hakkında yazılanlardan bazılarını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.


DİZİN


ABD (ayrıca: Amerika) 9, 102, 114, 115, 121, 135, 140, 152, 156, 157, 182
AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) 157
AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) 167-171
Allende, Salvador 158
Alman Demokratik Cumhuriyeti 156
Alman idealizmi (ayrıca: Alman felsefesi) 16-18, 21
Alman İdeolojisi 18, 20, 21, 33, 99
Almanya (ayrıca: Prusya, Alman) 17-19, 40-42, 54, 56-58, 97, 102, 131, 156, 178
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) 63
Angola 156
Ansiklopedi (Encyclopédie) 126
Arap Baharı 139
Arnavutluk 156
artık değer 73, 77, 78, 81, 82
artık değer oranı: bkz. sömürü oranı
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu 137
Avusturya 56
aydınlanma 10, 17, 117, 118, 126
Azerus/Vuze 124

“barış icinde bir arada yaşama” politikası 115
basit yeniden üretim 81
BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) 164
Bernstein, Eduard 148
bilişim teknolojileri 114, 116, 133
1917 Ekim Devrimi (ayrıca: Ekim Devrimi) 96, 101, 103-105, 151, 159
1848 Devrimleri 40, 44
1848 Fransız Devrimi (ayrıca: 1848 Şubat Devrimi) 47, 49, 57, 100
1789 Fransız Devrimi 17, 39, 49, 63, 100
Blanqui, Louis Auguste 58, 99
Blos, Wilhelm 146
Bolivya 157
Bolşevikler 101, 159
Bon, Stephanie 136
Bonaparte, Louis (III. Napolyon) 56, 57
Bulgaristan 156
burjuva demokrasisi 51, 54, 57, 151, 153, 156-163
burjuva devrimi (ayrıca: devrimleri) 41, 47, 49, 64, 97
burjuvazinin gericileşmesi 49, 64
bürokrasi 55, 111
büyük toprak sahipleri 40, 48, 55

Chavez, Hugo 157, 158
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) 162, 167
cumhuriyet 17, 38, 39, 47, 48, 52-53, 56, 58, 63, 100

Çekoslovakya 156
Çin 129, 156

De Revolutionibus Orbium Coelestium 117
değişen sermaye (tanımı) 77
değişim değeri 67-73, 86
değişmeyen sermaye (tanımı) 77
DEHAP (Demokratik Halk Partisi) 164
demokrasi 17, 19, 38, 40, 48-50, 52, 54, 151, 152, 156-159, 164, 168
demokratik devrim 49, 56
Demokritos 16
devlet aygıtının parçalanması 60, 109, 151
devlet borçlanması 56, 89, 92, 144
devletin sönümlenmesi (ayrıca: yok oluşu) 108, 113
Devlet ve Devrim 104
devrimci durum 161, 162
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 32
DOS (işletim sistemi) 122
DTP (Demokratik Toplum Partisi) 164
dünya devrimi 9, 22, 44, 45, 56, 97-99, 101, 102, 108, 114, 116, 143, 181, 182
Düzen Partisi (Parti de l’Ordre) 48

Ekim Devrimi: bkz. 1917 Ekim Devrimi
eksik tüketim (ayrıca: aşırı üretim) 93, 94
Ekşi Sözlük 127, 128
Elektra 118
emeğin toplumsallaşması 119
emek gücü (tanımı) 72-73
emek gücünün değeri (tanımı) 73-76
emek-değer teorisi 70
EMEP (Emek Partisi) 164, 170, 178
eMule 124
Engels, Friedrich 18, 20, 39-43, 54-57, 63, 65, 100, 109, 147-149, 152, 178
Epikür 16

Facebook 136, 138
felsefe 16-22
feodalizm (ayrıca: feodal, feodal sınıflar) 17, 36-40, 49, 52, 81, 84, 95, 118
Fethullah Gülen Cemaati 169, 171
Feuerbach, Ludwig 18, 21
Fichte, Johann Gottlieb 16
fikri mülkiyet (ayrıca: telif) 121, 122, 127, 129-132
finans sektörü 88, 91, 92
Firefox 124, 125
Fransa (ayrıca: Fransız) 39, 40, 41, 47, 48, 50, 52, 56-58, 84, 97, 100, 126, 148, 149, 152, 155, 156
Fransa’da İç Savaş 46, 59, 61, 109
Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 48, 56, 98
Fransız İşçi Partisi 149, 150
Fransız sosyalizmi 19, 21, 22
Füze Kalkanı 32

Gates, Bill 122, 123
GNU/Linux (işletim sistemi) 67, 124
Google Chrome 125
Gotha Programı’nın Eleştirisi 106
göreli artık değer artışı 78
Guesde, Jules 149
Gülen, Fethullah 169, 171
Güney Kıbrıs 157
Güney Yemen 156

HADEP (Halkın Demokrasi Partisi) 164
halk ayaklanması 39, 139, 151, 156-159, 164
Halk Birliği (Unidad Popular) 158
halkın devlet yönetimine katılımı 13, 105, 113, 158, 160, 183
Has Parti (Halkın Sesi Partisi) 167
hayali sermaye 88-91, 95, 120
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 16-18
“herkese emeğine göre” ilkesi 106, 113
“herkesten yeteneklerine göre, herkese ihtiyaçlarına göre” ilkesi 106
Hermes 118
hizmet sektörü 66
Hollanda 151, 152
Horta-Osorio, Antonio 136

IBM 122
Internet Explorer 122, 125
idealizm 16
İngiltere (ayrıca: İngiliz) 39, 41, 84, 97, 98, 102, 121, 136, 152, 156
insanlığın kurtuluşu 25, 37, 42
İnternet 10, 67, 121, 124, 125, 128-132, 134, 137, 138, 140-142, 161, 174, 175, 182, 183
İspanya 121, 139
İsrail 121
işçi sınıfı (tanımı) 25, 37, 79
işçi sınıfı devrimi: bkz. sosyalist devrim
işçi sınıfının kurtuluşu (ayrıca: emeğin kurtuluşu, sınıfsal kurtuluş, sınıfın kurtuluşu) 25, 62, 145, 150
İtalya (ayrıca: İtalyan) 121, 156

Japonya (ayrıca: Japon) 84, 115, 156

Kaddafi, Muammer 139
Kant, Immanuel 16
Kapital 12, 64, 65-96, 119, 152
kapitalizmin (iktisadi) bunalımları 9, 34, 84, 88, 92-96, 98, 102, 120, 121, 139, 140, 162, 163
kapitalizmin uzun süreli büyüme dönemleri 31, 93
kapitalizmin uzun süreli durgunluk dönemleri 32, 92, 94, 120, 181
kâr oranlarının azalması (ayrıca: düşmesi) 84, 85, 87-89, 92-94
KGB (Sovyet gizli servisi) 111
Kızılordu 102, 156
komploculuk (ayrıca: komplo) 42, 43, 135, 136, 139
Komünist Birlik 54, 147
Komünist Parti Manifestosu (ayrıca: Manifesto) 20, 33, 39, 40, 43, 47, 52, 100, 108, 109, 149, 151, 168
komünist toplum: bkz. sınıfsız toplum
komünizm: bkz. sınıfsız toplum
Kopernik 117
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) 156
Korsan partiler 131, 132
köylülük (ayrıca: köylüler, köylü) 36, 48, 52, 55, 57, 99-101
kullanım değeri 67
Küba 114, 156
küçük burjuvazi (ayrıca: küçük burjuva ideolojisi, küçük burjuva solculuğu, küçük burjuva aydınlar) 40, 48, 50-56, 63, 64
küreselleşme 95, 139
Kürkçü, Ertuğrul 170
Kürt sorunu 169-171

Lafargue, Laura 148
Lafargue, Paul 148, 149
Lenin, Vladimir İlyiç 104, 105, 116, 161
Libya 139
Lloyds Bankacılık Grubu (LBG) 136
Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i 53, 57
lumpen proletarya 79

Macaristan 56, 156
mali aristokrasi 40, 48
materyalizm 18
Menşevikler 101
meta (tanımı) 66-67
Mısır 139
Microsoft 67, 122, 123
Microsoft Office 122
milliyetçilik 38, 63, 64, 153, 162, 170
Moğolistan 155, 156
Mozilla Vakfı 124
mutlak artık değer artışı 78

Narodnikler 99
Nepal 157
Nikaragua 157

12 Eylül 1980 darbesi 32
orta sınıflar 50
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) 164, 178
Önder, Sırrı Süreyya 170
özgür yazılım hareketi 123-126, 140
Özgür Yazılım Vakfı 124

Paris Komünü (1871) (ayrıca: Komün) 46, 47, 57-60, 62, 63, 99, 100, 110, 152, 155
planlama (ayrıca: planlı) 79, 92, 93, 103-105, 112, 133
Polonya 57, 156
Portekiz 155, 156
proletarya diktatörlüğü 59, 61, 63, 109
Proudhon, Pierre-Joseph 58, 99
Prusya: bkz. Almanya

Rusya 57, 98-101, 155, 156

sanayi burjuvazisi 48, 57
SBP (Sosyalist Birlik Partisi) 164
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 16
sendika(lar) (ayrıca: sendikal örgütlenme) 30-32, 136, 154, 161, 164, 172, 175, 177, 180
sermaye birikimi 82, 83, 89
sermayenin genel formülü 72
sermayenin merkezileşmesi 83, 119
sermayenin yoğunlaşması 83
SHP (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) 164
sınıf bilinci (ayrıca: komünist bilinç) 11, 29, 31-33
sınıfsız toplum (ayrıca: komünizm, komünist toplum) 25, 34, 42, 44, 97, 101, 105, 106, 108, 112, 113, 125, 127, 145
silahlı mücadele 151, 154, 156-158, 170
SİP (Sosyalist İktidar Partisi) 164
siyasal devrim 12, 13, 33, 34, 41, 64, 109, 143
Siyasal İktisadın Eleştirisine Katkı 118
siyasal iktisat (ayrıca: İngiliz siyasal iktisadı) 22, 65, 66
Sofokles 118
Soğuk Savaş 102, 115
sosyal demokrasi (ayrıca: sosyal demokrat) 53, 153, 155, 157, 158, 179
sosyal devlet (politikaları) 145, 157
sosyalist devrim (ayrıca: işçi sınıfı devrimi, proleter devrimi) 19, 20, 22, 41, 44, 47, 51, 56, 63, 97, 100, 101, 109, 147, 152, 181-183
SourceForge.net 124
Sovyetler Birliği (ayrıca: Sovyet) 12-13, 31, 97-116, 120, 156
Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) 102, 104, 112, 113
sömürü oranı (ayrıca: artık değer oranı) 77, 78, 85, 87
sürekli devrim 54, 64

Şık, Ahmet 171
Şili 121, 156, 157
Şubat Devrimi (1917) 159

TEKEL işçilerinin 2009-2010 direnişi 141
TKP (Türkiye Komünist Partisi) 164
toplumsal devrim 11, 33, 152
Trotskiy, Lev 101
Tunus 139
Türkiye İşçi Partisi (TİP) 32
Tüzel, Levent 170
Twitter 138

Uluslararası İşçi Birliği (Birinci Enternasyonal) 64, 65
Uras, Ufuk 170

Venezüella 114, 157, 158
Vietnam 156
Vikipedi 127

“Wall Street’i İşgal Et” hareketi (ayrıca: “İşgal” hareketi) 9, 138-143
Wikileaks 135, 136
Wikipedia (ayrıca: Wikimedia Vakfı) 126, 127
Windows (işletim sistemi) 67, 122, 125

Yıldız Savaşları 32
Yugoslavya 156
Yunanistan 121
yurtseverlik 64


Satın almak için tıklayın

E-kitap olarak (PDF) indirebilirsiniz:

indirin

14 Şubat 2019'da buradan indirme sayısı: 2224 üzeri (indirmelerin tümü kayıtlı değil)


Teorisyeniniz Devrimciydi hakkında yazılanlardan bazılarını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme